a a a

Cooperare

Proiecte

Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova (QFORTE)

Perioada proiectului: 15/11/2020 - 14/11/2023 (36 luni)
Instituție coordonatoare: Universitatea de Stat din Moldova

OBIECTIV GENERAL:
Să contribuie la integrarea Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior)/EHEA( European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.
Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova până în noiembrie 2023.
Îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.
Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității  până în noiembrie 2023.

 REALIZĂRI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

Nivel național

 • Recomandări pentru revizuirea mMetodologiei  privind acreditarea instituțională în asigurarea calității;
 • Modificări la Codul educațieil al Republicii Moldova;
 • Proceduri de evaluare externă a calității pentru acreditarea programelor de studii comune;
 • Ghid de evaluare externă a calității instituțională dezvoltat.

Nivel universitar

 • Strategii universitare pentru dezvoltarea asigurării calității elaborate și adoptate de fiecare instituție parteneră;
 • Manuale de asigurare a calității  modernizate la fiecare universitate națională implicată în proiect;
 • Planuri de acțiune pentru consolidarea asigurării calității  elaborate după procesul  acreditării internaționale (sustenabilitatea proiectului);
 • Metodologia de evaluare instituțională externă a calității implementată de  IIS;
 • Platforma online activă pentru evaluarea externă a calității instituțională.

Societatea moldovenească

 • Dezvoltarea culturii asigurării calității în Republica Moldova;
 • Consensul național al actorilor-cheie privind asigurarea calității;
 • Avansarea cadrului legislativ național privind asigurarea calității în Republica Moldova;
 • Îmbunătățirea managementului calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională.

Parteneri: USM, USARB, ASEM, USPEE, AMTAP, KDU, MECC, ANACEC, CEENQA, EPDRI, UM, ULEI, USAI

Pagina web a proiectuluihttps://qforte.usm.md/ro/

Proiect în cadrul programului Erasmus+ “Sprijinirea agențiilor europene de asigurare a calității în îndeplinirea ESG (SEQA-ESG)”, coordonat de ENQA

Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG) este un proiect în cadrul programului Erasmus+, coordonat de ENQA, și o oportunitate extraordinară pentru ANACEC, în calitate de partener, de realizare a unuia dintre obiectivele sale majore, și anume aderarea la ENQA în calitate de membru cu drepturi depline. Durata proiectului este de 24 de luni (1 mai 2020 – 30 aprilie 2022), având ca obiectiv de bază susținerea agențiilor de asigurare a calității și a autorităților naționale din șase țări (Albania, Republica Cehă, Malta, Moldova, Muntenegru și Slovacia) în crearea unui sistem de asigurare a calității în conformitate cu ESG 2015 (European Standards and Guidelines).

Plan național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023

Informații adiționale privind activitățile proiectului pot fi consultate aici

 

 

Proiect în cadrul programului Erasmus+ “Implicarea eficientă a părților interesate în activități externe de asigurare a calității (ESQA)”

Proiectul Implicarea eficient a părților interesate în activitățile externe de asigurare a calității (ESQA), în cadrul Programului ERASMUS +, se desfășoară pe o perioadă de 2 ani (2019 - 2020), este coordonat de Ministerul Educației și Cercetării din România și este implementat în parteneriat cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), precum și cu agențiile de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).

Obiectivul principal este de a identifica modalități de aprofundare și de a face mai eficientă implicarea părților interesate în procesul de asigurare a calității, la nivelul țărilor membre ale Spațiului European al Învățământului Superior, în conformitate cu prevederile standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în învățământul superior (ESG 2015).

Informații adiționale privind activitățile proiectului pot fi consultate aici.

 1. Șablonul completat pentru a descrie starea și a reflecta asupra implicării părților interesate în dialog și în activități externe de asigurare a calității
 2. Study on stakeholder involvement in external quality assurance
 3. Ghid pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității
 4. Analiza necesităților de schimbare la nivelul Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare
 5. Planul de acțiuni pentru implicarea efectivă a părților interesate în activitățile de asigurare a calității desfășurate de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare

Proiect de Twinning „Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova”

Principalul obiectiv al Proiectului de Twinning al Uniunii Europene “Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova” constă în acordarea suportului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și factorilor de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, prin consolidarea capacităților instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității.

Unul dintre beneficiarii acestui proiect este Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare care a beneficiat de asistență din partea experților internaționali din domeniu. Pe parcursul mai multor ședințe de lucru, experții europeni și-au împărtășit experiența în domeniul ÎPT și au venit cu recomandări ce țin de îmbunătățirea procesului educațional, asigurarea externă a calității și cerințele existente la nivel european pe această dimensiune.

De asemenea, au fost realizate, preponderent în formă de seminare, activități de consolidare a capacităților angajaților ANACEC, analiza privind nivelul de racordare și conformitate cu standardele europene (ex. ESG, EQAVET) pentru ÎPT și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și analiza metodologiei curente de evaluare externă a calității în ÎPT din RM în conformitate cu cerințele Procesului de la Copenhaga; activități de “observare a procesului de lucru” pentru angajații și experții ANACEC în cadrul instituțiilor similare din țările membre ale proiectului, responsabile de asigurarea calității în vederea preluării și implementării bunelor practici europene.

Perioada de implementare a Proiectului Twinning „Consolidarea capacităților și a eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic” este cuprinsă în intervalul de timp 01.03.2019 – 28.02.2021, costul total al acestuia fiind de 1,3 mln euro.

Mai multe informații găsiți aici.