a a a

Banner teenage

ASSESSMENT IN TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND CONTINUING EDUCATION

Assessment in Technical Vocational Education and Continuing Education

FAQ

Care este componența dosarului pentru inițierea procedurii de evaluare externă? (ÎPT și FC) 

Pentru inițierea procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, solicitantul trebuie să depună o cerere (modelul îl găsiți pe pagina web a agenției) împreună cu dosar în format fizic.

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

  • copia certificatului de înregistrare a instituției;
  • copia autorizației sanitare valabile (eliberată de Centrul de Sănătate Publică);
  • proces-verbal în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică);
  • copia programului de studii coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării/ministerele de resort (Școlile Auto prezintă doar curriculumul în format electronic);
  • raportul de autoevaluare;
  • copia contractului de locațiune (dacă se închiriază spații/terenuri).

Prestatorii de servicii educaționale în domeniul formării continue sunt obligați să solicite evaluarea externă?

Conform HG nr. 193 din 24.03.2017, furnizorii de educație care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice sub formă de cursuri pentru dezvoltarea competențelor generale sau funcționale sunt obligați să respecte procedura de evaluare externă realizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării.

Ce trebuie să conțină raportul de autoevaluare?

Raportul de autoevaluare este elaborat de către instituția de învățământ, în baza Ghidurilor de evaluare externă, publicate în format electronic pe pagina web a agenției. Acesta se va structura pe standarde de acreditare. Pentru fiecare standard se va expune clar și succint realizarea acestuia, cu indicarea punctelor forte, punctelor slabe și măsurilor de îmbunătățire. Ghidul conține, per fiecare standard de acreditare, ce trebuie să fie expus în raportul de autoevaluare prin acronimul RA. Cele expuse în raport trebuie să fie confirmate prin documente de referință, în ghid menționate prin acronimul DR. Documentele de referință pot fi externe - internaționale și naționale, și interne - ce țin de organizarea internă a activității instituției. Documentele interne de referință vor fi atașate raportului de autoevaluare în anexe și vor fi prezentate evaluatorilor, la cerere în cadrul vizitelor de evaluare externă.

Care este diferența dintre autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor/instituțiilor?

Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii/instituțiilor de învățământ se solicită la crearea unei noi instituții de învățământ; inițierea unui nou program de studii; alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare, pentru a proba existența unor resurse, facilități și structuri instituționale.

Acreditarea programelor de studii/instituțiilor de învățământ se solicită după prima promoție de absolvenți pentru învățământul profesional tehnic, la expirarea autorizării de funcționare provizorie pentru formarea continuă, pentru a proba existența și funcționarea respectivelor resurse, facilități și structuri instituționale la nivel minim acceptabil, pentru obținerea rezultatelor stabilite prin lege.

În  ce circumstanțe suntem eligibili pentru a solicita acreditarea instituțională?

Prestatorul de servicii educaționale/instituția este eligibil/ă pentru solicitarea acreditării instituționale în cazul când minimum 50% din programele de studii prestate sunt acreditate.